Bakanlar Kurulu, "2024 Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslar Tüzüğü"nü onayladı. Tüzük, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nda yer alan kurallara uygun olarak kamu sağlık çalışanlarının nakil işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen Tüzüğe göre Bakanlık, ihtiyaç olması halinde resmi internet sayfasında nakil yerini duyurup, duyuruyu takip eden 5 iş günü içerisinde kamu sağlık çalışanlarının nakil başvurularını kabul edecek.

“Aynı daireye bağlı  aynı ilçedeki bir sağlık kurumundan bir başka sağlık kurumuna yapılacak nakillerde uyulacak esaslar”, “Açık kadrosu bulunan başka bir  sağlık kurumuna nakillerde uyulacak esaslar” ve “Açık kadrosu bulunan başka bir sağlık kurumuna nakillerde uyulacak esasların” belirlendiği Tüzük'te "Bakanlık tarafından fiilen görev ifa ettiği servis ve/veya alanla ilgili özel eğitime gönderilen personelin dört yıl süre ile almış olduğu eğitim ile ilgili olan serviste ve/veya alanda fiilen görev yapmaması halinde ilgili personel nakledilemez. Ancak almış olduğu eğitim ile nakledileceği ve görevini icra edeceği servis ve/veya alanın uyumlu olması halinde kural uygulanmaz.

Nakil başvuruları, örgütlü en çok üyeye sahip 3 sendika ve en çok üyeye sahip 1 hekim sendikasının da görüşleri alınarak Bakanlık tarafından değerlendirilir." ifadeleri yer alıyor.

Tüzükte, nakil başvuruları karara bağlanırken göz önünde bulundurulacak kriterler ise şöyle sıralandı:

“Personelin nakil olacağı yerin ihtiyaçlarının gerektirdiği mesleki niteliklere sahip olması; kamuda fiilen mesleğini icra ettiği süre; ilk tayin yerinde en az 4 yıl çalışmış olmak ancak sağlık hizmeti verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında gereklilik ve hizmet yararı olması durumunda bu koşul aranmaz; nakil başvurusunda bulunan kişilerin önceki kriterlerinde eşitlik olması halinde sırasıyla varsa kişinin kendisine ait sağlık kurulu raporuna yine eşitlik olması halinde ise kişinin doğum tarihine bakılır.”

Editör: Aynur DIRAĞAN