Sendika Başkanı Özlem Gürkut tarafından yapılan açıklamada, ülkede kamusal sağlık hizmetlerine olan talebin artmasına karşılık hizmetlerin aynı oranda artırılamadığı ve arz-talep dengesinin bozulduğu savunularak, tetkikler için uzun bekleme listeleri, uzman, yatak, personel, cihaz ve ilaç eksiklikleri gibi hizmetleri etkileyen sıkıntılara dikkat çekildi.

Bunun yanında toplumun demografik yapısının değişmesi ve izlenen politikalardaki sorunlar nedeniyle toplum içerisinde ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de artmakta olduğunu savunulan açıklamada, sağlıktaki eksikliklerin şiddeti tetiklediği ve buna ilişkin kişilerin karşılarında bulabildikleri ilk muhatap olan sağlık çalışanlarına tepki gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Artan nüfus ve giderek yaygınlaşan yoksulluk, ülkemizde kamusal sağlık hizmetlerine olan talebin katlanarak artmasına neden olmuştur. Buna karşın sağlık hizmeti sunumu aynı oranda artırılamamış ve arz-talep dengesi giderek bozulmuştur. Günümüzde ameliyat, tıbbi görüntüleme, poliklinik muayenesi ve tıbbi tetkikler için bekleme listeleri giderek uzamaktadır. Diğer yandan bazı uzmanlık alanlarında kamu hastanelerinde hekim bulunmamakta ve hastalar özele sevk edilmektedir. Yatak eksikliği, personel eksikliği, cihaz eksikliği nedeni ile sevkler giderek artmakta ve sağlığa ayrılan kısıtlı bütçenin önemli bir kısmı bu sevklere gitmekteyken, ilaç eksikliği de hastalarımızın tedavilerindeki başarıyı etkilemektedir.

Toplumumuzun demografik yapısı gün be gün değişmekte, kontrolsüz ve plansız nüfus politikaları, izlenen eğitim ve sosyal politikalardaki sorunlar nedeni ile toplumda şiddet olayları artmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de maalesef daha sık görülmeye başlanmıştır.

Gerek bu alandaki yasal mevzuattaki eksiklik, gerekse hastanelerdeki güvenlik ve sosyal hizmetlerdeki eksiklik sağlık alanındaki şiddeti körüklemektedir. Ancak sağlık hizmetlerine ulaşımın önündeki her türlü eksiklik ve engelde kişilerin, karşılarında bulabildikleri ilk muhatap olan sağlık çalışanına tepki göstermeleri anlaşılabilir bir durumdur.

Toplumda yaratılan şiddet kültürü ile mücadele, sağlıkta şiddet yasasının derhal çıkartılması, kamu hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşımın önündeki eksiklik ve engellerin aşılması, güvenlik hizmetlerinin en başta hastalar ve sağlık çalışanları için yeterli hale getirilmesi hayati önem arz etmektedir.

Hasta ve hekimin aynı takımın oyuncuları olduğu, şiddetsiz, kendi toplumumuzun ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilen, çağdaş, adil ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerine ulaşmak için mücadelemiz sürecektir.

Editör: Fatoş Dalcı