Dönemin Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Sayın Şener Elcil, 26 Temmuz 2021 tarihinde Dairemize başvuruda bulunarak KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Sayın Turgay Avcı’yı atamasının yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı hususunun soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası uyarınca Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın görevi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürütsel ve yönetsel yetkisi olan organ, makam, teşkilat, kamu kurum ve kuruluşlarının veya kişinin Anayasa'da ve 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nda belirtilen istisnalar dışındaki ifa etmiş oldukları hizmetlerin yürürlükteki mevzuata ve mahkeme kararlarına uygunluklarını ve yerindeliklerini denetlemek, soruşturmak ve Rapor sunmaktır.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın yetkisi dışında kalan konular, mezkûr Yasanın 13’üncü maddesinde açıkça belirlemiştir. Söz konusu maddenin tamamı şu şekildedir;

Yüksek Yönetim Denetçisinin (Ombudsman)’ın yetkisi dışında olan konular

13.

(1)

Aşağıdaki konular Yüksek Yönetim Denetçisinin (Ombudsman'ın) yetkisi dışındadır:

(A)

Anayasa ve Yasaların aşağıda öngörülen makamlara ve kurumlara verdiği görev ve yetkiler:

(a)

Cumhurbaşkanı,

(b)

Cumhuriyet Meclisi,

(c)

Bakanlar Kurulu,

(ç)

Mahkemeler,

(d)

Hukuk Dairesi,

(e)

Kamu Hizmeti Komisyonu,

(f)

Sayıştay ve

(g)

Polis Örgütü.

(B)

Dış politikayı ve ülke savunmasını ilgilendiren konular.

(2)

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), yukarıdaki (1)'inci fıkranın (A) bendinde öngörülen makamların ve kurumların yetkisi dahilinde olan konularda ilgili müracaat yapılması veya duyum alması durumunda konuyu ilgili makama iletir.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)’ın kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları, 65/2005 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası tahtında düzenlenmiştir. İlgili Yasa’nın 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (A) bendine göre Kurulun Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başka bir deyişle, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı’nın atanması, ilgili Yasa uyarınca Cumhurbaşkanı’nın uhdesindedir. 

Bu bilgiler ışığında, Dairemize yapılmış olan şikâyet konusunun, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi uyarınca Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın yetkisi dışında olduğu görülmektedir. Yasamızın yukarıda belirtilen 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrasının gereği olarak şikâyet konusu Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmiş ve Dairemiz nezdindeki soruşturma sonuçlandırılmıştır.